Er zijn geen notificaties.

Hier verschijnen notificaties over voordeelacties, belangrijke mededelingen (bijv. over aangepaste openingstijden) en, als u bent ingelogd, statusupdates over uw bestellingen.

[Notifications]

Het winkelmandje is leeg.

Ga Shoppen!

Het winkelmandje is leeg.

Naar de Webshop!

Inloggen

Wachtwoord
vergeten?

Nieuw account

Registreren

... of maak een account door via Facebook of Google in te loggen.

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Nails Only B.V. TEVENS HANDELENDE ONDER DE NAMEN: Internails / Total-Care Corporation
Zuiderparklaan 253 2574 GA Den Haag Nederland

Artikel 1 Algemeen.

1.1. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Nails Only B.V. te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Nails Only B.V. verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.

1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1. Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.

2.2. De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.

2.3. De Leverancier behoudt zich het eigendoms-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte produkt(-samenstellings)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij
hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is ontvangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

3.1.De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v.
"accoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.

3.2.Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.

3.3.Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht accoord
te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.

4.1.Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan
toepasselijke wettelijke voorschriften.De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2.De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te
factureren.

4.3.De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd,danwel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door
de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4.4.De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voonvaarden genoemde termijn.

4.5.Voorzover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in
rekening te brengen bedrag geleverd.

4.6.Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strict beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

Artikel 5 Prijs.

5.1.De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de fabriek. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en
andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2.Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden.Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

Artikel 6 Levertijd.

6.1.De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering

6.2.De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
* op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst;
* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
* of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van produkten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.

6.3.De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, danwel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of
doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, danwel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zonodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4.Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.5.De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.

7.1.De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.

8.1. De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is,
behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2.De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
Leverancier is voldaan, danwel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;

8.3.Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft
verschaft.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.4.Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan ziljn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier
alle medewerking te verlenen.

8.5.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen,danwel te doen overdragen;evenmin is het
toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Artikel 9 Garantie.

9.1.De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit (volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering
van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.

9.2.Voorzover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet-waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie,samenstelling,danwel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.

9.3.Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:
a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

9.4.De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

9.5.Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) beoordelen. Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit
voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

9.6.Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Nails Only!

9.7.Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Nails Only komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 Retour.

10.1.Alle door opdrachtgever onder garantie retourgezonden artikelen zijn en blijven ten allertijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie (heen en terug) komen voor rekening van
opdrachtgever.

10.2.Goederen aangekocht door opdrachtgever worden niet retour genomen. In uitzonderlijke gevallen kan hievan worden afgeweken, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleent! Als in uitzonderlijke gevallen (in overleg)
goederen worden retourgenomen worden voor deze retouren administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt nimmer geretourneerd!

Artikel 11 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

11.1.De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

11.2.Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge
van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerien, storingen in de levering
van energie, alles zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.

11.3.Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde
gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beeindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was
naar de Leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het
niet afleveren van de resterende goederen.

11.4.Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmachtsituatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

11.5.Indien partij die dit betrof, tengevolge van de tijdelijke overmachtsituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

11.6.Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn.In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op
schadevergoeding.

11.7.De Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen,danwel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (produkt)aansprakelijkheid.

11.8.De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voorzover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van
de Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.

11.9.De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier te allen tijde te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, terzakevan alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Leverancier in de bepalingen
van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 12 Geschillen.

12.1.Alle geschillen die naar aanleiding van een door Nails Only B.V. te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. Nails Only B.V. is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de
bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken.

12.2.0p alle door Nails Only B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

12.3.Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Leverings-en Betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

12.4.De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Nails Only B.V.
Den Haag September 2007
* Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website http://www.voorwaarden.net/
* Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden vanaf http://www.nailsonly.nl/av.php
* Exemplaren van deze voorwaarden kunt u dagelijks verkrijgen ten kantore van de besloten vennootschap. U kunt schriftelijk ook om toezending van deze voorwaarden vragen.